Pravidla soutěže „Digitální projekt roku 2024“

1. Pořadatel soutěže a ocenení

a) Pořadatele soutěže pořádané pod názvem „Digitální projekt roku 2024“ (dále jen „Soutěž nebo „DPR“) je Technologická platforma IT People z. s. (dále jako  „Pořadatel“ nebo „IT People“), IČ: 01915843, DIČ: CZ01915843
OR: spisová značka L 25976/MSPH vedená u Městského soudu v Praze. b) U každé kategorie je udělována vítěznému projektu Hlavní cena, kterou určuje odborná porota a Cena popularity, kterou uděluje veřejnost na základě hlasování na internetu.

b) U každé kategorie je udělována vítěznému projektu Hlavní cena, kterou určuje odborná porota a Cena popularity, kterou uděluje veřejnost na základě hlasování na internetu.

2. Kategorie soutěže a porota

a) Soutěž má čtyři témata, každé téma má čtyři kategorie.

b) Každé téma má vlastní odbornou porotu. Porota se skládá z odborných garantů a porotců. Odborné garanty vybírá Pořadatel. O složení poroty rozhoduje Pořadatel spolu s odbornými garanty.

c) Odborní garanti organizují odbornou porotu, hlasování, komunikaci se Soutěžícími, dbají na vysokou odbornou úroveň Soutěže, kladou požadavky na Pořadatele a zároveň jsou sami porotci. Porotci hlasují o soutěžních projektech v rámci čtyř kategorií spojených s daným tématem.

d) Je-li některý z porotců odborné poroty v přímém konkurenčním vztahu nebo jiném střetu zájmů se Soutěžícími v některé ze soutěžních kategorií, je vyzván Pořadatelem nebo odborným garantem, aby v této kategorii nehlasoval a také neovlivňoval další porotce v jejich volbě.

e) Odborná porota soutěžní projekty hodnotí podle kritérií příslušné kategorie. Odborná porota přihlíží k prezentaci projektu ze strany Soutěžícího a také k hodnocení veřejnosti.

f) Každé téma, případně i kategorie DPR má specifická soutěžní kritéria a vyžaduje specifické podklady od Soutěžících.

g) Téma vzdělávání má čtyři kategorie – základní škola, střední škola, školní nebo mimoškolních zájmový kroužek a tvůrce obsahu na sociálních sítích. Více na https://www.digitalniprojekt.cz/kategorie/vzdelavani/

h) Téma digitalizace má čtyři kategorie – malá a střední firma, velká firma, státní správa a samospráva. Více na https://www.digitalniprojekt.cz/kategorie/digitalizace/

i) Téma udržitelnost má čtyři kategorie – malá a střední firma, velká firma, státní správa a samospráva. Více na https://www.digitalniprojekt.cz/kategorie/udrzitelnost/

j) Téma e-commerce má čtyři kategorie – inovativní český eshop, osobnost české e-commerce, marketingová technologie pro e-commerce, AI technologie pro e-commerce. Více na https://www.digitalniprojekt.cz/kategorie/e-commerce/

3. Soutěžící (účastníci soutěže) a soutěžní projekty

a) Soutěžící a jeho nominovaný projekt je nominován veřejností prostřednictvím formuláře na www.digitalniprojekt.cz. Následně je Soutěžící kontaktován Pořadatelem, zda nominaci přijímá. 

b) Pokud Soutěžící nominaci přijme, jsou od něj vyžádány k jeho projektu podklady podle zaslaných požadavků, které Soutěžícímu zasílá Pořadatel elektronicky. Soutěžící je vyzván k poskytnutí informací o soutěžním projektu (dále jen „Projekt“) pro porotu a k poskytnutí informací o Projektu pro veřejnost formou článku. Jedná se o dodání informací, prezentačního videa a dalších podkladů souvisejících se Soutěžícím a jeho Projektem. 

c) Do soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří přijmou nominaci a zašlou požadované podklady ke svým Projektům podle zaslaných požadavků Pořadatele.

d) Projekt osoby nebo instituce, která splňuje všechny podmínky a náležitosti Soutěže, může být zařazen jen do jedné z kategorií. Soutěžící z řad fyzických osob mladších 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen s písemným souhlasem zákonného zástupce. 

e) Ze Soutěže jsou vyloučeni porotci Soutěže a zaměstnanci sdružení IT People, jejich partneři a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Ze Soutěže budou vyloučeny osoby, které i přes výzvu neuvedou všechny požadované údaje, nedodají porotou vyžádané podklady a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

g) Ze Soutěže budu vyloučeni Soutěžící, kteří se budou snažit narušit jakýmkoli způsobem technický systém Soutěže (např. se pokusí nekorektním způsobem ovlivnit hlasování poroty nebo veřejnosti). Stejně tak bude Soutěžící vyloučen, pokud Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání jiného podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího (např. uvedení záměrně zkreslujících informací o Projektu). Pořadatel si vyhrazuje právo dané posoudit a v daném konat i bez prokázání úmyslu ze strany Soutěžícího. 

h) Výherci Soutěže může být Cena odebrána, i zpětně, pokud se prokáže naplnění předchozího bodu až po předání Ceny.

i) Pokud by se výhercem měl stát Soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena Soutěžícímu, kterého porota dodatečně vybere.

4. Prezentace soutěžních projektů

a) Cílem Soutěže je propagovat úspěšné projekty digitalizace Česka a těmito projekty inspirovat veřejnost, podniky a instituce k rozvoji moderní společnosti založené na znalostech. V soutěžních projektech se porotou posuzuje zejména jejich reálný přínos za poslední rok. Soutěže se může účastnit Soutěžící se svým projektem opakovaně.

b) Odsouhlasením účasti v Soutěži Soutěžící souhlasí se zveřejněním svého Projektu na jednom ze serverů www.itpeoplecz.cz, www.cirkula.cz nebo www.eduklub.cz, kde se s ním může seznámit veřejnost, a kde bude umístěn i po skončení ročníku Soutěže. Z těchto mohou čerpat informace partnerská média propagující Soutěž, a to v rozsahu stanoveným Pořadatelem za účelem naplnění Cíle Soutěže.

c) Odsouhlasením účasti v Soutěži Soutěžící souhlasí s využitím obsahu prezentačního videa nebo jeho částí, fotografií a informací o Projektu k vytvoření materiálů prezentující Soutěž. Pořadatel je oprávněn zveřejnit fotografie výherců, finalistů a další multimediální výstupy vzniklé v rámci Soutěže na sociálních sítích, na webových stránkách a poskytnout je mediím.

d) Dodané materiály ze strany Soutěžícího mají mít podobu zpravodajskou, případně podobu případové studie. Pokud dodané materiály budou působit příliš reklamním dojmem, bude Soutěžící vyzván, aby dodané materiály upravil, případně je Pořadatel oprávněn sám tyto materiály upravit.

5. Termíny soutěže a ceny v soutěži

a) Soutěž ročníku 2024 probíhá od 27. 5. 2024 do 24. 11. 2024.

b) Pořadatel a podporující média budou během průběhu Soutěže představovat a oceňovat inspirativní podniky, instituce i jednotlivce, kteří úspěšně do praxe zavedli Projekty související s informačními technologiemi ve spojení s digitalizací, s rozvojem podnikání, s rozvojem vzdělávání a podporou udržitelnosti Česka.

c) Potvrzení o úspěšné nominaci a zařazení do Soutěže Soutěžící obdrží od Pořadatele prostřednictvím e-mailu, kdy Soutěžící bude vyzván nejdříve k poskytnutí základních údajů o Projektu, později k doplnění údajů tak, aby bylo možné připravit prezentaci jeho Projektu.

d) Termín ukončení nominací je 27. září 2024.

e) Termín na kompletaci registrací a zveřejnění Projektů je 14. října 2024, kdy je zároveň zahájeno hlasování veřejnosti, a podklady jsou předány odborné porotě. Hlasování veřejnosti probíhá v období od 14. října do 14. listopadu prostřednictvím www.digitalniprojekt.cz a na sociálních sítích, hlasy a komentáře veřejnosti budou mít podpůrný charakter i pro hodnocení poroty.

f) Odborná porota vybere finalisty, jejichž jména budou zveřejněna 31. října 2024. Finalisté budou případně také vyzváni k účasti na společném sekání, které bude mít prezenční nebo on-line formu. Odborný garant každé z porot rozhoduje o tom, jakou formu bude mít setkání finalistů nebo zda bude nahrazeno jiným způsobem dodatečné prezentace projektů. Dané rozhodnutí odborný garant zveřejní do 27. září 2024 na stránkách www.digitaliprojekt.cz a zasláním informace Soutěžícím. Na setkání (v podobě prezenčním nebo on-line) budou finalisté prezentovat svůj Projekt dle pravidel stanovených odborným garantem pro dané téma. V případě, že bude rozhodnuto o prezenční formě prezentace, této se účastní odborná porota a může se jej účastnit ostatní Soutěžící, veřejnost a média.

g) Zástupci poroty si mohou od finalistů vyžádat další podklady pro posouzení. Pořadatel zajistí předání finalistům ocenění ve formě Diplomu.

h) Hlasování veřejnosti je ukončeno 14. listopadu 2024 a probíhá ze všech zveřejněných Projektů, ve kterých Soutěžící, kteří splnili podmínky, nikoli pouze z finalistů.

i) Nejlepší Projekty z šestnácti kategorií vybrané odbornou porotou získají ocenění „Digitální projekt roku – vítěz v kategorii“ ve formě skleněné trofeje.

j) Projekty s největším počtem hlasů z veřejného hlasování v každé z šestnácti kategorií získají ocenění „Digitální projekt roku – vítěz ceny popularity v kategorii“ ve formě skleněné trofeje.

k) Vítězové (Hlavní cena, Cena popularity) budou vyhlášení 18. listopadu 2024 v rámci slavnostní události spojené se zahájením Týdne pro Digitální Česko.

l) V rámci Týdne pro Digitální Česko budou účastníci (zejména finalisté a vítězové) vyzváni uspořádat veřejnou prezentaci svých Projektů pro veřejnost, nejlépe v místě realizace Projektu.

m) V rámci Týdne pro Digitální Česko budou účastníci (zejména finalisté a vítězové) vyzváni uspořádat veřejnou prezentaci svých Projektů pro veřejnost, nejlépe v místě realizace Projektu.

n) Vítězové hlavních cen budou vyzváni, aby se stali porotci dalších ročníků jako součást odborné poroty.

6. Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.

b) O jakýchkoliv reklamacích či námitkách nebo v případě sporů rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Námitky a reklamace je možné posílat na email soutez@itpeoplecz.cz.

c) Pořadatel je oprávněn jednotlivé vyhlašované kategorie každý rok upravovat podle jejich aktuálnosti a dopadu v souladu s cíli Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo i během Soutěže bez náhrady Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit, zrušit některé z kategorií či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

d) Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje IT People dobrovolně své osobní údaje (jméno, příjmení, telefon a e-mail), které budou použity pro účely organizace Soutěže, kdy zpracování je nutné k naplnění zájmu Pořadatele a Soutěžícího Soutěž zorganizovat, resp. se jí účastnit. Tyto údaje zpracovává po dobu nutnou pro organizování jednotlivých ročníků Soutěže.

e) V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Soutěžící právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úplné znění Zásad ochrany osobních údajů jsou dostupné na stránkách www.itpeoplecz.cz.

f) Tyto podmínky jsou platné a účinné od 27. 5. 2024.

Přejít nahoru