Odborná porota

  • Soutěž má čtyři témata a každé téma vlastní porotu, která volí výherce ve čtyřech kategoriích.
  • Porota se skládá z odborných garantů a porotců. O složení poroty rozhoduje Pořadatel spolu s odbornými garanty.
  • Porotu organizují odborní garanti. Ti organizují hlasování, komunikaci se soutěžícími, dbají na vysokou odbornou úroveň soutěže, kladou požadavky na Pořadatele a zároveň jsou sami porotci.
  • Porotci hlasují o soutěžních projektech v rámci čtyřech kategoriích spojených s daným tématem.
  • Vítězové hlavních cen budou vyzváni odborným garantem nebo Pořadatelem, aby se stali porotci dalších ročníků jako součást odborné poroty.
  • Je-li některý z porotců odborné poroty v přímém konkurenčním vztahu nebo jiném střetu zájmů se Soutěžícími v některé ze soutěžních kategorií, je vyzván Pořadatelem nebo odborným garantem, aby v této kategorii nehlasoval a také neovlivňoval další porotce v jejich volbě.
  • Odborná porota soutěžní projekty hodnotí podle kritérií příslušné kategorie. Odborná porota přihlíží k prezentaci projektu ze strany soutěžícího a také k hodnocení veřejnosti.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách nebo v případě sporů rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Reklamace a námitky lze zasílat na email soutez@itpeoplecz.cz.
  • Cílem Soutěže je propagovat úspěšné projekty digitalizace Česka a těmito projekty inspirovat veřejnost, podniky a instituce k rozvoji moderní společnosti založené na znalostech. V soutěžních projektech se porotou posuzuje zejména jejich reálný přínos za poslední rok. Soutěže se může účastnit Soutěžící se svým projektem opakovaně.
Přejít nahoru